سامانه نظام پیشنهادات مشارکت شهروندان در اداره شهر افزایش می یابد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر کرج

    منبع خبر

    شورای شهر کرج

    شورای شهر کرج یک شورای شهر در شهر کرج می باشد

      نظرات