آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

 1. آگهی مزایده عمومی نوبت اول - مرحله اول

  شهرداری بهبهان به استناد بند ۲۲ صورتجلسه شماره ۵ مورخه ۲۹/۰۲/۹۸ شورای اسلامی شهر و نامه شماره ۲۷۷۹/۱/۴۴۳۳ مورخه ۲۱/۰۳/۹۸ کمیته تطبیق فرمانداری در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری حفظ و نگهداری کلیه ابنیه فنی، ساختمان و تاسیسات کشتارگاه و مدیریت اجرای کشتار، حمل و توزیع گوشت در سطح شهر بهبهان اقدام نماید، لذا از کلیه شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت معتبر از اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به امور قراردادهای شهرداری بهبهان مراجعه نمایند.

  ۱- اسناد مزایده در مقابل پرداخت مبلغ ۰۰۰ / ۵۰۰ ریال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره ۲۱۷۰۰۹۲۲۶۸۰۰۴ بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم می گردد.

  ۲- مبلغ قیمت پایه اجاره بهاء ماهیانه : ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۶۵۰ ریال می باشد.( قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد)

  ۳- شرکت کنندگان می بایست مبلغ ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۷۸۰ ریال را به صورت ضمانت نامه بانکی (ضمانتنامه بانکی باید با اعتبار ۳  ماهه باشد)یا بصورت واریز نقدی بحساب سپرده شماره ۳۱۰۰۰۳۳۵۰۰۰۱ بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مزایده) پرداخت نماید.

  ۴- مدت قرارداد : یک سال (۱۲ ماه شمسی) می باشد .

  ۵- موضوع کار :حفظ ونگهداری کلیه ابنیه فنی،ساختمان وتاسیسات کشتارگاه ومدیریت اجرای کشتار،حمل وتوزیع گوشت درسطح شهر بهبهان

  ۶- هزینه انتشار آگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مزایده می باشد.

  ۷- شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مزایده به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

  ۸- به پیشنهادهای ارائه شده به صورت ناقص، مشروط، نامفهوم، مخدوش، فاقد سپرده و همچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده در آگهی برسد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  ۹- محل دریافت اسناد : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

  ۱۰- محل تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، دبیرخانه شهرداری می باشد.

  ۱۱- مهلت دریافت اسناد : از مورخه ۲۵/۰۴/۹۸ لغایت ۰۲/۰۵/۹۸ (همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

  ۱۲- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت۱۲ روزدوشنبه مورخه۱۴/۰۵/۹۸ میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

  ۱۳- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده : ساعت ۱۲ صبح روز سه شنبه مورخه ۱۵/۰۵/۹۸ می باشد.

  ۱۴- برندگان اول و دوم مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد.

  ۱۵- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است .

  ۱۶- متقاضیان می توانند جهت هر گونه سوال یا کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن ۵۲۷۲۶۱۷۴-۰۶۱  داخلی ۲۲۲ تماس حاصل نمایند.

  حمیدرضا ورزشی

 2. شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

منبع خبر

شهرداری بهبهان

شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

  نظرات