آگهی مزایده تابلوهای تبلیغاتی شهرداری

آگهی مزایده

واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند.

شهرداری ایرانشهر در نظر دارد حسب ماده ۹۲قانون شهرداری ها ونامه شماره ۱۸۸۶۵ \ ۱۱مورخ ۰۵/۱۰/۹۷شورای محترم اسلامی شهر تعداد۲۵تابلو تبلیغاتی در سطح شهر رااز طریق مزایده عمومی واگذار نماید لذا به اطلاع کانون های تبلیغاتی می رساند حداکثر ۱۰روز بعد از چاپ دوم آگهی مزایده جهت دریافت اسناد وشرکت درمزایده جهت دریافت اسنادو شرکت در مزایده به روابط عمومی شهرداری ویا به شماره تلفن۰۵۴۳۷۲۲۲۶۸۷تماس حاصل نمایید.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسنادمربوطه درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۹/۰۴/۹۸

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۸/۴/۲۹

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

منبع خبر

شهرداری ایرانشهر

شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

    نظرات