جذب نیرو از طریق آزمون شرکت های( گلستان خدمت و نوید بخش...

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

    نظرات