مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم)

مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم)

آگهی مزایده

شهرداری طبس درنظر دارد برابر مجوز شماره ۳۶۳۰/۵ شورای محترم اسلامی شهر طبس، حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم) برای یکی از شرکت های حمل و نقل درون شهری مسافر شهر طبس ، را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید: لذا واجدین شرایط شرکت در مزایده می توانند از تاریخ انتشار آخرین نوبت آگهی (آگهی نوبت دوم) به مدت ۱۰ روز جهت دریافت برگ شرایط مزایده به سایت شهرداری طبس به آدرس www.tabas.ir و یا امور قراردادهای شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۸۲۵۰۰۱ تماس حاصل فرمایند.

دانلود فرم های مزایده حق بهره برداری از پروانه شبکه رادیویی (شبکه بیسیم)

آگهی مزایده شبکه بیسیم

شرایط عمومی شرکت در مزایده بیسیم

قانون منع مداخله

فرم پیشنهاد قیمت مزایده شبکه بیسیم

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

منبع خبر

شهرداری طبس  مسینا

شهرداری طبس مسینا

شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

    نظرات