بازدید شهردار از روند آسفالت خیابان شهید جمشیدی واقع در فلسطین شمالی

بازدید شهردار از روند آسفالت خیابان شهید جمشیدی واقع در فلسطین شمالی

۲۰۱۹۰۷۲۳_۰۹۲۲55595۲۶۲۰۱۹۰۷۲۳_۰۹۲۵۱۷

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ازنا

  منبع خبر

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا

  شهرداری ازنا یک شهرداری در شهر ازنا می باشد

   نظرات