آگهی مزایده جایگاه سی ان جی

1

آگهي مزايده عمومي

شهرداري نهاوند در نظر دارد به استناد بند يک از هفتاد و دو جلسه شوراي اسلامي شهر، بهره برداري از جايگاه سي ان جي خود واقع در ميدان سيدالشهداء جنب سازمان حمل و نقل همگاني شهر نهاوند را با کليه تجهيزات و منصوبات موجود به مدت يکسال به شرکتهاي واجد شرايط و داراي تأييديه از شرکت پخش فرآورده هاي نفتي با موضوع نگهداري و بهره گيري از جايگاه سي ان جي با حفظ مالکيت شهرداري با شرايط ذيل واگذار نمايد :

جهت کسب اطلاعات بيشتر  با شماره تلفن مستقيم -7 08133237445داخلي 208 تماس حاصل نمايند. ضمناً جهت دريافت اسناد به واحد امور قراردادها مراجعه فرمايند .

-1 متقاضيان مي بايست سه پاکت الف،ب،ج تهيه و با شرايط ذيل تکميل نمايند :

- پاکت الف: متقاضيان مي بايست مبلغ دويست و ده ميليون ريال ( 210/000/000 ريال ) سپرده شرکت در مزايده را به صورت وجه نقد به حساب جاري 0104868466003 بانک ملي به حساب سپرده شهرداري و فيش واريزي را در داخل پاکت الف قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند و يا به جاي وجه نقد از ضمانتنامه بانکي يا اسناد خزانه که اعتبار آن از تاريخ ارائه پيشنهاد سه ماه باشد استفاده نمايند .

- پاکت ب: متقاضيان مي بايست اطلاعات مربوط به ارزيابي کيفي خويش را از لحاظ توان فني و اجرايي ( رزومه کاري و تأييد شرکت، فتوکپي شناسنامه،کارت ملي و اسناد مزايده را در داخل پاکت (ب) قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند .

- پاکت ج: متقاضيان مي بايست پيشنهاد قيمت خود را در پاکت ج قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نمايند .

- متقاضيان مي بايست هر سه پاکت الف،ب،ج را داخل پاکتي ديگر قرار داده و درب پاکت را ممهور به مهر و امضاء نموده و تا پايان وقت اداري مورخ 98/5/24 تحويل دبيرخانه شهرداري نموده و رسيد دريافت نمايند .

-2 رعايت قانون منع مداخله کارکنان دولت الزامي مي باشد .

-3 رعايت کليه اصول فني و ايمني توسط کارشناسان فني قبل از تحويل تجهيزات و دستگاههاي منصوبه الزامي مي باشد .

-4 قيمت پايه جهت اجاره جايگاه سي ان جي کوثر به مساحت تقريبي 1500 مترمربع ماهيانه 350/000/000 ريال ( تعداد 8 عدد نازل و 4 دستگاه ديسپنسر ) مي باشد .

-5 مهلت تحويل اسناد مزايده از مورخ 98/5/10 لغايت پايان وقت اداري مورخ 98/5/24 مي باشد .

-6 هزينه نشر آگهي ، مزايده و ديگر هزينه ها به عهده برنده مزايده مي باشد .

-7 چنانچه برنده مزايده از انعقاد قرارداد ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ خودداري نمايد سپرده وي به نفع شهرداري ضبط و به نفر دوم واگذار و به همين ترتيب تا نفر سوم ادامه خواهد داشت .

- قبل از عقد قرارداد با شرکت برنده،آخرين وضعيت شرکت برنده از مديريت سي ان جي مورد استعلام قرار مي گيرد .

-8 پس از مشخص شدن برنده سپرده نفرات بعدي به آنها مسترد مي گردد .

-9 کليه هزينه هاي جاري اعم از آب ،برق،گاز،تلفن ،ماليات،بيمه و ... علاوه بر اجاره ماهيانه بر عهده برنده مزايده مي باشد .

- شرکت کنندگان مي بايستي با بررسي و رويت کامل جايگاه سي ان جي و محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و کليه کسورات قانوني، دستمزد و حق بيمه پرسنل جايگاه بطور کلي با در نظر گرفتن تمامي ابعاد و جوانب پيشنهاد قيمت خود را اارئه نمايند .

-10 برنده مزايده حق واگذاري محل مورد نظر را به غير ندارد .

-11 به پيشنهادات مخدوش و مشروط و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-12 کليه کسورات بر عهده برنده مزايده مي باشد .

-13 عقد قرارداد با شرکت برنده منوط به تأئيد صلاحيت فني شرکت توسط شرکت پخش فرآورده هاي نفتي مي باشد .

-14 کميسيون عالي معاملات شهرداري رأس ساعت 12 مورخ 98/5/26 در محل شهرداري تشکيل و پيشنهادهاي واصله را در صورتي که حداقل سه پيشنهاد باشد مفتوح و برنده اعلام مي گردد .

آگهي چاپ نوبت اول: 98/5/10

آگهي چاپ نوبت دوم: 98/5/17

محمد حسين پور

شهردار نهاوند

لینک اصل خبر در سایت شهرداری نهاوند

  منبع خبر

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند

  شهرداری نهاوند یک شهرداری در شهر نهاوند می باشد

   نظرات