بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت كاری زیر پلهای میدان ولی وخیابانهای پارك ولی امر ورودی وخروجی پارك

بازدید آقای شهردار از اتمام اسفالت كاری زیر پلهای میدان ولی وخیابانهای پارك ولی امر ورودی وخروجی پارك

لینک اصل خبر در سایت شهرداری عجبشیر

  منبع خبر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر

  شهرداری عجبشیر یک شهرداری در شهر عجبشیر می باشد

   نظرات