فراخوان سرمایه گذاری

فراخوان سرمایه گذاری

« آگهي فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی »

(نوبت دوم)

شهرداري قروه در نظر دارد به استناد مصوبه شورای محترم شهر، اجرا و بهره برداری از طرح « کافی شاپ » با زیربنای 66 مترمربع در پارک سراب کوثر را به روش BOT ( ساخت ، بهره برداري ، واگذاري ) به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط اعم از سرمایه گذاران داخلی و خارجی واگذار نماید . لذا  کلیه اشخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شرایط می توانند در مهلت تعیین شده بشرح زیر به واحد امور قراردادهاي شهرداري به آدرس : قروه – خیابان مدرس شرقی – جنب دادگستری و یا به آدرس اينترنتي WWW.QORVEH.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک فراخوان از شرایط و نحوه سرمایه گذاری موضوع آگهی اطلاع حاصل نموده و در صورت تمایل به شرکت در سرمایه گذاری مشارکتی  با رعایت شرایط ، اسناد و مدارک مورد نیاز سرمایه گذاری مشارکتی نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نمایند .

 1. کلیه مراحل برگزاری سرمایه گذاری مشارکتی ، انتخاب برنده و ... تابع شیوه نامه امور سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری قروه ، آئین نامه معاملات شهرداری و اسناد فراخوان سرمایه گذاری مشارکتی می باشد .
 2. آورده شهرداری زمین و سایر هزینه های مربوطه به شهرداری شامل عوارض صدور و تمدید پروانه و آورده سرمایه گذار  تمامي مواردي كه در ساخت و بهره برداری پروژه بايستي هزينه گردد و به معني عام تمام امورات و هزينه هاي اجرای پروژه خواهد بود .
 3. سپرده شرکت در فراخوان مبلغ 100,000,000 ريال میباشد که میبایستی بصورت ضمانتنامه بانکی ، اوراق مشارکت و یا نقداً به حساب شماره 53938293302 نزد بانک رسالت بنام شهرداری قروه واریز گردد .
 4. شرکت کننده گان در فراخوان ، ارزیابی مالی شده و در صورت احراز شرایط ، پاکت « پیشنهاد قیمت »  آنها گشوده خواهد شد لذا لازم است شركت كننده گان محترم نقدينگي و توانمندي مالي خود را به اثبات برسانند .
 5. هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 6. شهرداری قروه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
 7. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ  18/04/98 میباشد.
 8. بررسی فنی ، بازگانی و مالی پیشنهادها بطور  همزمان و  رأس ساعت 30/9 روز  چهارشنبه مورخ 19/04/98 در محل اتاق جلسات شهرداری بازگشایی خواهد شد .
 9. آن دسته از متقاضیانی که اسناد فراخوان را  از طریق سایت شهرداری دریافت نموده اند لازم جهت مهر نمودن اسناد به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اسناد را به تائید مسئول سرمایه گذاری برسانند در غیر اینصورت اسناد فراخوان بدون مهر واحد سرمایه گذاری شهرداری فاقد اعتبار بوده و به پیشنهاد شرکت کننده ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 10. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد فرخوان درج شده است .

تلفن تماس : 35251401  - 087

روابط عمومی شهرداری قروه

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قروه

  منبع خبر

  شهرداری قروه

  شهرداری قروه یک شهرداری در شهر قروه می باشد

   نظرات