آگهی مناقصه عمومی پروژه " اجرای لایه ژئوگرید دوسویه در باند دوم احداث جاده تهران – قم"

آگهی مناقصه عمومی پروژه " اجرای لایه ژئوگرید دوسویه در باند دوم احداث جاده تهران – قم"

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پینهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام می گردد.

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند فایل منتشرشده این آگهی را در قسمت مزایده ها و مناقصات سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مشاهده نمایند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات