اقدام ملی گامی برای جوابگویی به نیاز مسکن مردم است

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات