خبرنگاران فعال حوزه شورای شهر و شهرداری تجلیل شدند

خبرنگاران فعال حوزه شورای شهر و شهرداری تجلیل شدند

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

منبع خبر

شورای شهر گرگان

شورای شهر گرگان

شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

نظرات