آگهی مزایده فروش خودروهای مستهلک شهرداری

آگهی مزایده فروش خودروهای مستهلک شهرداری

شهرداری بناب به استناد بند 4 صورتجلسه مورخه 19/03/98 شورای اسلامی شهر بناب در نظر دارد            خودروهای ذیل الذکر را برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند . متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 17/06/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت)  به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 17/06/98 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد./.

ردیف    نوع خودرو    مدل     ظرفیت/سوخت    قیمت پایه(ریال)    مبلغ سپرده (ریال)
1    وانت نیسان 2000    1363    2تن/بنزین    000/000/70     000/000/10
2    کامیون بنز 608    1363    6تن/گازوئیل    000/000/350     000/000/40
3    کامیون بنز 808    1358    8تن/گازوئیل    000/000/250    000/000/30
4    کامیون زباله کش مکانیزه(ایویکو)    1387    18تن/گازوئیل    000/000/800/2    000/000/180
تیز پاز نیاری -  شهردار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات