آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت

آگهی مناقصه خرید و پخش آسفالت

شهرداري بناب به استناد بند 1 صورتجلسه مورخه 30/04/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد با اعتبار بودجه مصوب سال 98 خرید و پخش آسفالت خیابانها و معابر عمومی سطح شهر بناب را (برابر شرح جدول ذیل) از طریق آگهی مناقصه عمومی به شرکت های دارای رتبه 5 رشته راه و باند و فرودگاه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی واگذار نمايد. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه 20/06/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مناقصه ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند.پيشنهادات رسيده روز چهارشنبه مورخه 20/06/98 راس ساعت 14:30 در دفتر شهرداري باز و قرائت خواهد شد.

ردیف    عنوان مناقصه    محل اجراء    مبلغ مناقصه    رتبه بندی لازم شرکتها برای شرکت در مناقصه    سپرده شرکت در مناقصه    مدت انجام پروژه
1    خرید و پخش آسفالت    خیابانها و معابر عمومی سطح شهر    10,000,000,000    راه و باند و فرودگاه پایه 5    700،000،000ریال    چهار ماه از تاریخ انعقاد قرارداد تیزپاز نیاری-شهردار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات