وعده سرپرست معاونت مسکن وساختمان محقق نشد

به گزارش اخبار ساختمان، طی هفته های اخیر، شماری از مهندسان شرکت‌های حقوقی با تجمع در برابر ساختمان وزارت راه، نسبت به تعلل وزارت راه در امضای پروانه شرکت‌های حقوقی اعتراض کردند. به دنبال این امر، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان با تایید تاخیر در روند صدور پروانه ساختمانی شرکت‌های حقوقی، وعده داد تمامی پروانه‌ها تا روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور صادر می‌شود. اما از قرارمعلوم این اتفاق فقط برای پروانه‌های قدیمی بوده و شرکت‌های حقوقی که جدیدا درخواست تغییرات و تمدید صدورپروانه اشتغال به کارخود را می دهند کماکان طبق نامه جدید دفترتوسعه خدمات مهندسی کنترل شده و می‌بایست درصف انتظار باشند. پیش ازاین روال صدور پروانه‌ها شرکت‌های حقوقی دراختیار ادارات کل راه وشهرسازی سراسر استان‌ها بوده است، این امر درحالی است که ناگهان و طی یک تصمیم غیرمنتظره و بدون فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب، این مهم ازسوی این اداره سلب و به دفترتوسعه مهندسی ساختان تفویض شد واین دفتر ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات