مخزن سد کبودوال 23 درصد آب دارد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: حجم مخزن سد کبودوال 24 میلیون متر مکعب و حجم آبگیری در تراز نرمال 22 میلیون متر مکعب و در حال حاضر این سد، 5 و نیم میلیون متر مکعب معادل 23 درصد آب دارد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین دهقان  با بیان اینکه سد کبود وال با هدف تامین آب کشاورزی از طریق جمع آوری وذخیره آب رودخانه کبودوال و بخشی از آب رودخانه زرین گل احداث شده است، اظهار کرد: حجم مخزن سد کبودوال در تراز نرمال 22 میلیون متر مکعب است که در سال آبی گذشته وبه خصوص وقوع سیلاب های سال 98 این سد آبگیری بسیار مناسبی داشته است.
مهندس دهقان افزود: از آنجائیکه سدهای در حال بهره برداری استان، صرفا مصرف کشاورزی دارند ، وبا توجه به اتمام مصارف کشاورزی در سال آبی گذشته و به منظور بازدید های فنی و تعمیرات عمومی مولفه های فنی سد، شامل تکیه گاه ها، سراب، دریچه های سد، نسبت به تخلیه آب از مخزن سد در حال انجام می باشد که بر اساس پیش بینی شرایط آب و هوایی سال آبی جاری و تدوین برنامه منابع و مصارف سدهای در حال بهره برداری استان، نسبت به آبگیری مخزن در سال آبی جدید (99-98)  ، بر اسا س برنامه و زمان تعیین شده آغاز خواهد شد.
وی بیان کرد: بازدیدهای فنی از تاسیسات وتجهیزات سدها  از ضرورت های تخلیه سدها می باشد تا سد برای آبگیری سال آبی بعدی آماده شود. لذا موضوع تخلیه آب از سد کبودوال همانند سایر سدهای مخزنی استان (کوثر، گلستان، بوستان و وشمگیر) و... امری طبیعی و بدیهی است و تخلیه آب سد کبود وال با برنامه از قبل تدوین شده اقدام می شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات