بازدید مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو به همراه...

مهندس تقی زاده خامسی معاون آب و آبفای وزارت نیرو به همراه رستمیان نماینده شهرستان های سلسله و دلفان ، جمعی از مدیران وزارت نیرو ومدیران آب منطقه ای، آبفا و آبفار لرستان از ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی فیض آباد الشتربازدید کردند.

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای لرستان

شركت آب منطقه‌ای لرستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات