جلسه شورای حفاظت

گزارش تصویری شورای حفاظت از منابع آب

چهارمین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای سمنان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای سمنان

    شركت آب منطقه‌ای سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات