اولویت بندی چالش های ساختاری و محیط اجرایی در سازمان های پروژه محور بر اساس روش تاپسیس فازی(مطالعه موردی:معاونت فنی و عمرانی شیراز)

اولویت بندی چالش های ساختاری و محیط اجرایی در سازمان های پروژه محور بر اساس روش تاپسیس فازی(مطالعه موردی:معاونت فنی و عمرانی شیراز)


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی زند شیراز

این پژوهش با هدف اولویت بندی چالش های ساختاری و محیط اجرایی در سازمان های پروژه محور بر اساس روش تاپسیس فازی(مطالعه موردی:معاونت فنی و عمرانی شیراز) طراحی گردیده است. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه و بررسی متون علمی، ادبیات تحقیق تدوین خواهد شد و سپس اطلاعات مورد نیاز تحقیق از طریق خبرگان و کارشناسان آشنا به عنوان مربوطه جمع آوری خواهد شد و سپس این اطلاعات مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا بتوان از آن نتایج کاربردی در مورد بهبود مدیریت سبز ارائه داد.

---

نگارنده:سامان روستا
استاد راهنما:دکتر مظفری
استاد مشاور:دکتر رحمن ستایش
استاد داور:دکتر گلشنی

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات