گزارش برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی ف ...

گزارش برگزاری دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی ف ...

برای کاهش خاموشی ها و کاهش انرژی توزیع نشده در شرکت های برق، سرویس و نگهداری پست ها بصورت خط گرم فوق العاده ضروری و مهم می باشد. از این رو دوره سرویس و نگهداری پست های زمینی فشار متوسط بصورت برقدار یا خط گرم از تاریخ 98/6/23 الی 98/7/4 برای شرکت های منطقه، طراحی، برنامه ریزی و اجرا شد. طول این دوره 100 ساعت بوده، 50 ساعت آن تئوری و 50 ساعت عملی می باشد. در قسمت تئوری روش کار، اصول کار و لوازم و تجهیزات مورد نیاز بیان شد. در قسمت عملی یک روز عملیات در یک پست بی برق انجام گرفت و در بقیه روز ها (5 روز) هر روز یک پست بصورت برقدار سرویس، آچار کشی و روانکاری شد. در آخرین روز عملی بازدیدی برای معاونت ها و مدیران شرکت های تابعه در نظر گرفته شد که با حضور حدود 15 نفر از معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت ها عملیات سرویس انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات