گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت ب ...

گزارش برگزاری دوره مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت ب ...

دوره آموزشی مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory به مدت 32 ساعت در هفته چهارم شهریور ماه با شرکت 28نفر از کارشناسان شرکت برق منطقه ای آذربایجان  و با همکاری اساتید صنعت برق و گروه برق مجتمع آذربایجان، در محل مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان با موفقیت برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این دوره با مرور خلاصه مباحث مقدماتي نحوه استفاده از نرم افزار و شبيه سازی حوزه زمان سيستم، آشنايي با امکانات نرم افزار در شبيه سازي وقوع حوادث سيستم قدرت ) شامل اتصال کوتاه و سوييچينگ و ...( ، بررسي مدلهاي شبيه سازي نيروگاهها و ادوات کنترلی، مطالعه پايداري گذرا و زمان بحراني رفع خطا، آشنايي با آناليز مودال و بدست آوردن مقادير ويژه سيستم قدرت، مطالعه پايداری ديناميکی، مطالعه پايداری فرکانسی، مطالعه پايداری ولتاژ آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات