آگهی مزایده عمومی نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی - نوبت سوم

شهرداری بهبهان به استناد بند 18 صورتجلسه شماره 37 شورای اسلامی شهر و همچنین بند 18 و همچنین نامه شماره 4433/1/581 ورخه 98/01/24 کمیته تطبیق فرمانداری بهبهان در نظر دارد از طریق انتشار آگهی مزایده عمومی نسبت به « واگذاری اجازه بهره برداری قسمتی از پارک دانشجو (کاردانش) بهبهان جهت استقرار شهربازی » اقدام نماید ، لذا کلیه  اشخاص حقیقی میتوانند بر اساس شرایط قید شده در ذیل اقدام نمایند.

ردیف

نام پارک

مساحت زمین مورد اجاره

مبلغ پایه اجاره ماهیانه

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده

1

پارک دانشجو

500 متر مربع

19/000/000ریال

30/000/000ریال

1- اسنادمناقصه درمقابل پرداخت مبلغ 500/000 ريال (غیر قابل استرداد) به حساب شماره 2170092268004 بانک ملی بنام تمرکز درآمد متفرقه خزانه معین خوزستان تسلیم میگردد.

2- شرکت کنندگان می بایست ضمانت نامه بانکی (با اعتبار 3  ماهه)را بصورت تضمین یا  واریز نقدی بحساب سپرده شماره 310003350001 بنام شهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید.

3- هزینه انتشار آگهی ها بر عهده  برنده مزایده می باشد.

4- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد واین حق را برای خود محفوظ میدارد که تمام یا تعدادی از پیشنهادات را رد نماید و برنده مناقصه به تشخیص کارفرما و با توجه به جمیع جهات اعلام میگردد..

5- به پیشنهادهای ارائه شده بصورت ناقص،مشروط،نامفهوم،مخدوش،فاقد سپرده وهمچنین پیشنهاداتی که پس از انقضاء مهلت تعیین شده درآگهی برسد، ترتیب اثرداده نخواهد شد.

6- محل دریافت اسناد  و تحویل پیشنهادات : بهبهان، خیابان طالقانی، شهرداری بهبهان، واحد امور قراردادها می باشد.

7- مهلت دریافت اسناد : از مورخه 98/06/20  لغایت   98/06/27   ( همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

8- مهلت قبول پیشنهادات حداکثرتاساعت12 روز دوشنبه مورخه 98/07/08میباشد(همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیلات رسمی)

9- تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مناقصه : ساعت 12 روز سه شنبه مورخه 98/07/09می باشد.

10- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است .

11- متقاضیان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به دفتر امور قراردادها مراجعه و یا با تلفن  6- 52726174-061 داخلی 222تماس حاصل نمایند .

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات