آگهی مناقصه عمومی نوبت اول – مرحله دوم

آگهی مناقصه نوبت اول مرحله دوم

شهرداری بهبهان پیرو آگهی شماره 17230- 15 مورخه 98/05/30درج در روزنامه نسیم خوزستان مورخه 98/06/02 در نظر دارد موضوع حفظ و نگهداری سرویس های بهداشتی سطح شهر بهبهان اقدام نماید. لذا کلیه پیمانکاران واجد شرایط می توانند بر اساس شرایط قید شده در آگهی فوق الذکر اقدام نمایند.

حمیدرضا ورزشی

شهردار بهبهان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بهبهان

    منبع خبر

    شهرداری بهبهان

    شهرداری بهبهان یک شهرداری در شهر بهبهان می باشد

      نظرات