مدیریت اعتمادساز،راهبرد اصلی مدیران موفق و شایسته

مدیریت اعتمادساز،راهبرد اصلی مدیران موفق و شایسته

مدیریت اعتمادساز،راهبرد اصلی مدیران موفق و شایسته

مدیریت اعتماد ساز،از مشخصه های استراتژیک است که مبتنی بر بکارگیری تجارب روز دنیا و ترسیم افقی روشن برای آینده است.

از دیگر مشخصه های اصلی این مدیریت صداقت،شفافیت، حسن نیت و اخلاق گرایی است که مستلزم اعتدال است و ریشه در مدیریت دینی و الهی دارد.

زیرا اهداف و عملکرد سازمانی تنها زمانی دارای مفهوم ارزشی می شود که بر آمده از اعتماد و یا ارزشهای و آرمانهایی والا و خاص باشند.

چنین مدیریتی از الزامات کشور و ملتی انقلابی است که طی چهل سال بر تحقیق آرمان ها و اهداف متعالی خود پایمردی کرده و اینک باید برای مصون ماندن از هجمه ها و کینه های قسم خورده خود، سرمایه های بی بدلیل خود یعنی مردم را به میدان آورده و بهرمندی از این سرمایه بزرگ بر مدیریت اعتماد ساز جهت ایجاد ارتباط و تعاملی سازنده و تحول آفرین بین دولت و مردم تاکید می شود.

راهبردهای مدیریت مردم محور، نظارت پذیر، مبتنی بر مشارکت عمومی و خرد جمعی،تمرکز زدایی، تشریفات زدایی، خلاقیت و ابتکار در راستای اعتماد سازی و اعتماد افزایی است بر این اساس می توان گفت مهم ترین ارکان مدیریت اعتماد ساز ، تصمیم های به موقع ،شناسایی الزمات اعم از نیروی انسانی و سایر منابع و همچنین بهره گیری از دانش و فناوری و تخصص های روز و تهیه نقشه راه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده است که بر مبنای آن می توان بر مسئولیت پذیر بودن مدیران ، متفکر بودن آنان، مقاومت و ایستادگی در برابر مشکلات و ناملایمات احتمالی و تاکید بر پا فشاری بر اجرای طرحها و برنامه ها و التزام به قوانین و مقررات بعنوان مولفه های اساسی، سرمایه گذاری کرد.

مدیریت اعتماد ساز باید روند پیش روی محلی و ملی و جهانی را خوب ببیند و از روند سیاستگذاری ها، برنامه ریزیها و قانونگذاریها و تدوین مقررات سازمانی مسایل سیاسی، اقتصادی،فرهنگی و سایر فاکتورهای موثر مدیریت مطلع باشد.

تا بر این مبنا اعتماد درونی و بیرونی نسبت به آن تحقق یابد و در راستای رشد و ارتقا و بهبود وظایف قدم بردارد.

مدیریت اعتماد ساز می داند که با شیوه های سنتی و بوروکراتیک محض نمی توان فرصت های جدید و تحول آفرینی برای مواجهه با موانع و مشکلات و انجام کارهای بزرگ ایجاد کرد و نمی توان صرفا به تامین و تخصیص بودجه و منابع مالی دل بست و به انتظار آنها نشست، بلکه باید ضمن مهم دانستن مدیریت مالی و رعایت قوانین و انضباط مالی، به خلق منابع و فرصت ها و ظرفیت ها مبادرت ورزید.

بدیهی است گام اعتماد سازی برای ایجاد فضاهای مناسب و بهینه مدیریتی، پیشگیری از ایجاد موانع و مشکلات و رویه های آسیب زا و بحران آفرین است.نه مدیریتی انفعالی که به انتظار بروز مشکلات بنشیند تا برای آنها چاره جویی کند.

در الگوی مدیریت اعتماد ساز ، شایسته سالاری و شایسته گزینی جایگاه ویژه ای دارد که از اولویت ها و رویکردهای آن تاکید بر استفاده از ظرفیت جوانان و بانوان در مدیریت است.

بدیهی است که این رویکرد مهم با رفع تبعیض در ورود افراد به خدمت عمومی،گزینش بر اساس خویشاوندی با قرابت، اجتناب از بکار گیری افراد ناتوان و حذف افراد شایسته و توانمند و تضعیف سازمان اداری و بدنه اجرایی و کارشناسی تحقق خواهد یافت. جذب نیروی نا کار آمد و رفع نیرو شایسته موجب تضعیف سازمان، اتلاف هزینه و بی اعتمادی مردم و دست اندرکاران خواهد بود.

براین اساس بدیهی است که علاوه بر راهکارهای اعتماد سازی، رفتارهایی چون یکسان نبودن ادعا و عمل، تقدم منافع فردی بر منافع مشترک، ممانعت از تبادل اطلاعات ، عدم صداقت، جمود فکری و بی توجهی به عقاید و نظرات دیگران در نهایت منجر به بی اعتمادی می شود.

با نگاهی به مدیریت های موفق در گذشته و حال به مدیرانی بر می خوریم که به اصول اعتماد سازی توجه داشته و به آنها عمل کرده اند از همین رو ،مدیران بزرگ و شایسته در حیطه فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی همواره میان روئسا، همکاران و مرئوسان خود اعتماد به وجود آورده و با اعتماد سازی برای خود و هم پیمانان، موفقیت و افتخار کسب می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات