عملکرد هفتگی شهرداری ایرانشهر در هفته دوم مهر ماه 98از تاریخ98/07/06لغایت98/07/11

عملکرد هفتگی شهرداری ایرانشهر در هفته دوم مهر ماه 98از تاریخ98/07/06لغایت98/07/11

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات