فراخوان نامنویسی متقاضیان ارائه خدمات نظارت در مناطق روستایی

فراخوان نامنویسی متقاضیان ارائه خدمات نظارت در مناطق روستایی

متقاضی محترم ارائه خدمات نظارت در نظام فنی روستایی

با توجه به فراخوان13/98/16831 مورخ 98.07.03 بنیاد مسکن ازتاریخ 98.07.06 تا 98.07.13 نسبت به ثبت نام در دوره آموزش اقدام نمائید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    منبع خبر

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان

    سازمان نظام کاردانی ساختمان استان اصفهان یک انجمن می باشد

      نظرات