فروش مغازه بصورت مالکیت در پاساژ نگین

شهرداری جلفا در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر جلفا، بند ۴ مصوبه مورخه ۹۸/۰۴/۲۹ تعداد ۱۷ باب مغازه به شرح جدول ذیل واقع در طبقه زیرزمین و همکف پاساژ نگین را ا ز طریق مزایده عمومی بصورت مالکیت واگذار نماید .

شماره مغازه مساحت مغازه (به متر مربع) طبقه ارزش کل (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
۷ ۱۷٫۹۴ همکف ۶۷۱/۷۲۰/۰۰۰ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۱و۹ ۸ همکف ۲۸۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۲و۹ ۸ همکف ۳۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۳ ۱۲٫۸۱ همکف ۳۵۸/۶۸۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۱۵ ۱۱۰۷۴ همکف ۲۵۸/۲۸۰/۰۰۰ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ ۱۴٫۵۲ همکف ۴۵۰/۱۲۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۱۹ ۱۴٫۵۲ همکف ۴۵۰/۱۲۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۳ ۱۴٫۵۲ همکف ۴۵۰/۱۲۰/۰۰۰ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰
۲۷ ۱۳٫۸۵ همکف ۳۰۴/۷۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۹ ۱۳٫۹۴ همکف ۴۳۲/۱۴۰/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۳۱ ۹ همکف ۳۴۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸/۰۰۰/۰۰۰
۳۳ ۱۴ همکف ۵۳۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ ۱۱٫۷۴ زیرزمین ۳۰۵/۲۴۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ ۱۴٫۵۲ زیرزمین ۳۹۲/۰۴۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۲ ۱۴٫۵۲ زیرزمین ۳۹۲/۰۴۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۴ ۱۴٫۴ زیرزمین ۳۱۶/۸۰۰/۰۰۰ ۱۶/۰۰۰/۰۰۰
۲۸ ۱۳٫۹۴ زیرزمین ۳۷۶/۳۸۰/۰۰۰ ۱۹/۰۰۰/۰۰۰

 • پیشنهاد دهندگان طبق جدول بالامبلغ شرکت در مزایده را به حساب ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴ شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند .
 • مغازه بصورت وضع موجود واگذار می شود .
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه مورخه  ۹۸/۰۷/۱۱ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دفتر شهرداری تحویل نمایند .
 • پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه  ۹۸/۰۷/۱۳ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت  خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
 • سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام قرارداد با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول قرارداد  به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
 • برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت انحام قرارداد به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت بهاء مالکیت اقدام نمایند در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی وسپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد .
 • به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده و فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهاد خود را به صورت خوانا قید و درج نام و آدرس و تلفن بر روی پاکت الزامی می باشد .
 • مغازه در قالب قرارداد مالکیت واگذار که بعد از تفکیک و آماده شدن سند مالکیت از طریق دفترخانه رسمی به برنده مزایده واگذار و هزینه های مربوطه تفکیک نقل و انتقال به عهده برنده مزایده می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات