واگذاری اجاره مغازه در مجتمع سیتی سنتر

شهرداری جلفا در نظر دارد برابر بند ۴ مصوبه مورخه ۹۸/۰۴/۰۳ شورای اسلامی محترم شهر جلفا تعداد ۱۱ باب از مغازه های خود واقع  در طبقه همکف و اول مجتمع تجاری سیتی سنتر را از طریق مزایده عمومی بشرح ذیل  به مدت سه ساله به اجاره واگذار نماید.

 • آدرس و شماره مغازه و قیمت مبنا برای واگذاری:
ردیف شماره مغازه متراژ مغازه سقف کاذب طبقه قیمت مبنای ماهیانه اجاره مبلغ سپرده (ریال)
۱ ۴۳۳ ۲۰ همکف ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۴۳۴ ۲۲ همکف ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳ ۴۳۶ ۲۰ همکف ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۴ ۴۴۰ ۲۳ همکف ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۲۲/۰۰۰/۰۰۰
۵ ۴۴۱ ۱۵ همکف ۹/۵۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۶ ۶۰۹ ۴۰ همکف ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
۷ ۱۰۴ ۳۲ اول ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۸ ۲۰۵ ۲۱ اول ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
۹ ۳۰۱ ۳۴ اول ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۰ ۳۰۲ ۳۲ اول ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰
۱۱ ۲۰۳ ۲۱ اول ۸/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۲ هر شخص  حقیقی و حقوقی فقط می تواند تنها برای یک مغازه پیشنهاد قیمت ارائه نماید در غیر اینصورت از لیست مزایده حذف خواهد گردید.

۳-پیشنهاد دهندگان بایستی طبق جدول بالا مبلغ سپرده را  جهت  شرکت در مزایده به حساب سیبای ۳۱۰۰۰۰۱۷۰۴۰۰۴  شهرداری جلفا نزد بانک ملی واریز و فیش مربوطه را ضمیمه پیشنهاد خود نمایند.

۴- مدت زمان قرارداد اولیه یک سال بوده و تمدید قراردادهای سال دوم و سوم به شرط تسویه حساب کامل سال گذشته بوده و با ۱۵ درصد افزایش نسبت به قرارداد سال قبل خواهد بود.

۵- وصول اجاره بهاء در اول هر ماه خواهد بود و برای اجاره یکساله سه فقره چک اخذ و در صندوق شهرداری نگهداری و در صورت عدم پرداخت به موقع به حیطه وصول در خواهد آمد.

۶- مغازه ها بصورت وضع موجود به اجاره واگذار و در موقع تحویل صورتجلسه و بعد از اتمام مدت اجاره به صورت اولیه تحویل گرفته خواهد شد و بدین منظور تضمین لازم در انعقاد قرارداد اجاره اخذ خواهد شد. و برنده مزایده حق تغییر وضعیت فیزیکی مغازه را ندارد .

۷- در شرایط برابر قیمت ها اولویت برنده با مستاجرفعلی مغازه خواهد بود.

۸- قفسه بندی و ویترین و دکوراسیون و هر گونه تغییرات با کسب مجوز کتبی از شهرداری مجاز بوده و کل هزینه بعهده مستاجر میباشد و حق هیچگونه ادعایی از این بابت نخواهد داشت.

۹- اجاره بهای دو ماه اول درحین عقد قرارداد بایستی به حساب شهرداری جلفا از طرف برنده مزایده واریز شود.

۱۰- در مغازه هایی که با علامت ستاره (*) مشخص شده اند سقف کاذب و یا دیوار کاذب اجرا گردیده که هزینه آن بر عهده نفر برنده مزایده براساس قیمت کارشناسی خواهد بود در ضمن مبلغ آن در طول مدت اجاره مستهلک و هیچ گونه هزینه ای بعد از اتمام قرارداد اجاره به مستاجر توسط شهرداری پرداخت نخواهد شد.

۱۱- پیشنهاد دهندگان بایستی پیشنهادات خود را تا آخر وقت اداری روز سه شنبه مورخه  ۹۸/۰۷/۰۹ به صورت سربسته و با اخذ رسید به دبیرخانه  شهرداری تحویل نمایند.

۱۲- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز چهار شنبه  مورخه  ۹۸/۰۷/۱۰ با حضور اعضاء کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

۱۳ – سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرارداد اجاره با نفر اول نگهداری و در صورت انصراف نفر اول  قرارداد اجاره به ترتیب با نفرات بعدی انعقاد و سپرده افراد انصرافی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۱۴- برندگان بایستی حداکثر ظرف ۷ روز از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری جهت عقد قرارداد اجاره به شهرداری مراجعه و اجاره دو ماه اول را پرداخت نمایند  در غیر اینصورت به عنوان انصراف تلقی و سپرده ضبط و با نفرات بعدی اقدام خواهد شد.

۱۵- به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و خارج از چارچوب مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۶- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

۱۷-هزینه چاپ آگهی از برنده مزایده اخذ خواهد شد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری جلفا

  منبع خبر

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا

  شهرداری جلفا یک شهرداری در شهر جلفا می باشد

   نظرات