آگهی فراخوان جذب سرمایه گذاربرای بوفه پارک ملت( تپه گردشگری )شهرداری پیرانشهر

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذاربرای بوفه پارک ملت( تپه گردشگری )شهرداری پیرانشهر

شماره : 01/7519

تاریخ : 98/05/12

آگهی فراخوان جذب سرمایه گذاربرای بوفه پارک ملت( تپه گردشگری )شهرداری پیرانشهر

«نوبت اول- مردادماه 98 »

شهرداری پیرانشهر درنظرداردبه استناد بنددوم مصوبه شماره 3مورخه 97/03/12 شورای اسلامی شهروصورتجلسه شماره 44مورخه 98/04/23 هیئات عالی سرمایه گذاری با روش مشارکتی B.O.T (ساخت –بهربرداری – انتقال)پروژه زیر را برابر شیوه نامه سرمایه گذاری از طریق فراخوان عمومی به افراد و شرکت های مایل به سرمایه گذاری از طریق فراخوان عمومی واگذار نماید.

علاقمندان محترم می توانند از روز شنبه مورخه 97/05/12  تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخه 987/05/30 برای دریافت اطلاعات بیشتر و اسناد فراخوان و تحویل پیشنهاد حضوری به واحد سرمایه گذاری واقع در بلوار شهید بهشتی- شهرداری پیرانشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 04444222600 تماس حاصل نمایند.

- اطلاعات و جزئیات مربوط به مشارکت در اسناد فراخوان مندرج است و پیشنهاد دهنده بعنوان سرمایه گذار موظف به رعایت آن بوده وغیرقابل تغییرخواهدبود .

- هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری پیرانشهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

- سپرده شرکت در فراخوان مطابق موارد مندرج در جدول سرما یه گذاریها مربوط به هر بند باید به حساب شماره 121304309237952003سپرده شهرداری نزد بانک انصار یا به همان میزان ضمانت نامه بانکی ضمیمه پیشنهادات گردد.

-  هزینه های چاپ آگهی ، مطالعات ،  نقشه  ،طراحی وتهیه طرح توجیهی طرح پیشنهادی هر پروژه بعهده مشارکت کننده می باشد.

-  در مورد تعداد طبقات ،زیربنا و یا تغییرات درعرصه، نحوه اجرا و یا کاربریها و هر نوع توافق دیگر منوط به تایید هیئت عالی سرمایه گذاری می باشد.

-  در صورت عدم تائیدهیئت عالی سرمایه گذاری هیچ ادعایی برای مشارکت کننده متصور نخواهد بود.

-  پیشنهادات واصله راس ساعت 12 ظهر روزپنچ شنبه  مورخه 98/05/31 با حضور اعضای کمیسیون عالی سرمایه گذاری بازگشایی و رسیدگی خواهد شد

-  پروژه مذکور جهت سرمایه گذاری به استناد ماده 6 شیوه نامه سرمایه گذاری بصورت طراحی ، ساخت و تجهیزومشارکت با روشهای معمول مشارکتی به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرای پروژه

آورده شهرداری

آورده سرمایه گذار

قیمت پایه درصدسهم الشرکه شهرداری

مبلغ سپرده شرکت درفراخوان(میلیون ریال )

1

واگذاری طراحی ،احداث وتجهیز بوفه دریک طبقه بامساحت زیربنا 70مترمربع درزمینی با مساحت 100مترمربع

پارک ملت

عرصه ،مجوز وحق بهره برداری

کلیه هزینه های طراحی ،ساخت،نظارت،تجهیز،بهره برداری ونگهداری

(بهره برداری موقت)

28درصد

150

میلیون ریال

سعیدی

شهردار پیرانشهر

لینک اصل خبر در سایت شهرداری پیرانشهر

  منبع خبر

  شهرداری پیرانشهر

  شهرداری پیرانشهر

  شهرداری پیرانشهر یک شهرداری در شهر پیرانشهر می باشد

   نظرات