آگهی مزایده کتبی فروش 30 قطعه زمین مسکونی (مرحله اول)

آگهی مزایده کتبی فروش 30 قطعه زمین مسکونی (مرحله اول)

شهرداری طبس در نظر دارد با اجازه حاصله از مصوبه شماره 1038/5 مورخ 1397/01/09  (بند دوم صورتجلسه شماره 57 مورخ 96/11/26)  شورای محترم اسلامی شهر طبس نسبت به فروش  تعداد 30  قطعه زمین مسکونی به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید.

قطعات 1 الی 30 از بلوک 1 طرح تفکیکی پلاک 1003 فرعی از 958 فرعی از 4689 اصلی، واقع در بلوار 100 متری شهداء، ضلع شرقی مجتمع توریستی

شرایط شرکت در مزایده :

 • شرکت کنندگان در مزایده بایستی به ازای هر قطعه زمین مورد نظر پیشنهادی، معادل 5 درصد قیمت پایه را بابت سپرده شرکت در مزایده به حساب سپرده شهرداری واریز و اصل رسید تأیید شده را در پاکت ارائه نماید.
 • برندگان اول، دوم و سوم مزایده هرگاه برابر سایر مفاد مندرج در فرم شرایط خاص مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 • مهلت تحویل پیشنهادات پانزده/15 روز پس از انتشار آگهی دوم(آخرین آگهی) می باشد.
 • شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 • متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشخصات قطعات و اموال مربوط به مزایده می تواند هر روزه در وقت اداری به واحد املاک شهرداری طبس و یا سایت شهرداری طبس tabas.ir مراجعه نمایند.
 • سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در فرم شرایط خاص مندرج می باشد که در فرجه قانونی برگزاری مزایده و طبق بند 5  فوق قابل دسترسی و ارائه خواهد بود.
 • سپردن تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی توسط شرکت کنندگان در مزایده الزامی می باشد، در غیراینصورت پیشنهاد ناقص تلقی و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • بازگشایی پاکات روز سوم بعد از روز آخر اتمام مهلت ده روز یاد شده در ردیف سه فوق می باشد که در هر صورت تغییر در زمان بازگشایی به تشخیص شهرداری می باشد.

متن آگهی مزایده 10407

شرایط مزایده 10407

کروکی مزایده شماره 10407

لینک اصل خبر در سایت شهرداری طبس مسینا

  منبع خبر

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا

  شهرداری طبس مسینا یک شهرداری در شهر درمیان می باشد

   نظرات