آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر

آگهي مناقصه آسفالت معابر

شهرداري لامرد در نظر دارد بر اساس مجوز بند 3 صورتجلسه شماره 53 مورخ 98/04/25 شوراي اسلامي شهر لامرد ، اجراي آسفالت معابر سطح شهر را به بخش خصوصي واگذار نمايد . لذا پيمانکاران واجد شرايط مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به شهرداري لامرد مراجعه نمايند . مبلغ کل پيمان 50/000/000/000 ريال و مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه 2/500/500/000 ريال مي باشد . هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. به پيشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . مدت شرکت در مناقصه از زمان درج آگهي به مدت ده روز مي باشد . برای دریافت شرايط و اسناد مناقصه به روابط عمومی شهرداری مراجعه فرمایید.

آگهي نوبت اول : 28 مرداد ماه 98

آگهي نوبت دوم : 7 شهریورماه 98

بازگشايي اسناد : چهارشنبه 20 شهریورماه 98 ساعت 10 صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات