آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری لامرد در نظر دارد بر اساس بند 7 صورتجلسه شماره 52 مورخ 98/03/22 و مجوز شماره 20/13349/س مورخ 98/04/17 شورای اسلامی شهر لامرد زمین های خود را طبق لیست ذیل را بفروش برساند. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و کروکی محل به سایت شهرداری لامرد مراجعه نمایند. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. مدت شرکت  در مزایده از زمان درج آگهی دوم به مدت ده روز می باشد. به پیشنهادات مخدوش و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است. مسئولیت مداخله کارکنان دولت در مزایده به عهده شخص شرکت کننده می باشد.

آگهی نوبت اول : 98/05/22

آگهی نوبت دوم : 98/06/06

آگهی مزايده فروش زمين – مرحله دوم

آگهی نوبت اول : 98/06/23

آگهی نوبت دوم 98/07/08

بازگشایی اسناد مزایده : شنبه 98/07/20ساعت 10 صبح

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لامرد

    منبع خبر

    شهرداری لامرد

    شهرداری لامرد یک شهرداری در شهر لامرد می باشد

      نظرات