بیشترین میزان بارندگیهای اخیر در پهنه دشت میناب بوده است

محمد رضا ایدون مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: آمار بارندگیهای ثبت شده در ایستگاههای شرکت آب منطقه ای هرمزگان نشان دهنده وقوع بیشترین میزان بارندگی در پهنه دشت میناب بوده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان محمد رضا ایدون مدیر مطالعات پایه شرکت آب منطقه ای هرمزگان اظهار کرد: سامانه بارش که از یازدهم مهر ماه جاری وارد هرمزگان شده بود موجب بارندگی چند روز گذشته و خوشحالی مردم استان شد.

ایدون با اشاره به میزان بارندگی از یازدهم لغایت پانزدهم مهر ماه در هرمزگان ادامه داد: متوسط بارندگی استان از ابتدای سال آبی تاکنون 10 میلیمتر بوده است که درصد تغییرات آن نسبت به دراز مدت یک هزار و 156 درصد  افزایش و نسبت به سال گذشته7 و 140 دهم درصد افزایش  بوده است.

وی اضافه کرد: با مطالعه 25 ایستگاه شاخص استان مشخص شد که بیشترین میزان بارندگی در ایستگاه درپهن ( شهرستان میناب ) بوده و در مجموع در این ایستگاه  65 میلیمتر بارندگی به ثبت رسیده است.

مدیر دفتر مطالعات  با اشاره به بارندگی های اخیر در غرب استان تصریح کرد: بیشترین بارندگی در غرب استان در ایستگاه کمشک  به میزان  29 میلیمتر و کمترین میزان نیز در شمال و در ایستگاه طاشکویه ثبت شده است.

شایان ذکر است متوسط بارندگی استان در دوره درازمدت  52  ساله به میزان2 و187 دهم میلیمتر گزارش شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات