تفكيك ترافيك محورهاي منتهي به ايلام و مرز بين المللي مهران در ايام اربعين با بهره برداري از تونل قلا...

تفكيك ترافيك محورهاي منتهي به ايلام و مرز بين المللي مهران در ايام اربعين با بهره برداري از تونل قلا...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات