آگهی مزایده املاک شهرداری بناب

آگهی مزایده املاک شهرداری بناب

به گزارش روابط عمومی ، شهرداري بناب به استناد بند 2 صورتجلسه مورخه 2/07/98 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دارد املاک مندرج در جدول ذیل را برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها از طریق آگهی مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند. متقاضيان مي توانند با مراجعه به امور مالی شهرداری با اخذ مدارک و مطالعه شرایط شرکت در مزایده، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخه 28/07/98 بصورت سر بسته در سه پاكت شامل: (الف:فيش واريزي ب:اسناد مزایده ج:پیشنهاد قیمت) به دبیرخانه شهرداري تسليم و رسيد دريافت دارند. پيشنهادات رسيده روز یکشنبه مورخه 28/07/98 راس ساعت 14:30 در دفترشهرداري باز و قرائت خواهد شد%

ردیف    مساحت (مترمربع)    کاربری    نشانی ملک    قیمت پایه هر متر مربع (ریال)    سپرده شرکت در مزایده(ریال)
1    19/275    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 1    17،000،000    250،000،000
2    66/272    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 2    17،000،000    240،000،000
3    96/237    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 3    20،000،000    260،000،000
4    48/263    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 4    12،000،000    160،000،000
5    32/202    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 5    13،000،000    140،000،000
6    62/211    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 6    14،000،000    150،000،000
7    73/227    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 7    14،000،000    165،000،000
8    90/233    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 8    14،000،000    170،000،000
9    07/218    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 9    13،000،000    145،000،000
10    67/275    مسکونی    کوی شهرداری، جنب پارک،  قطعه 10    11،000،000    155،000،000

تیزپاز نیاری-شهردار

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات