راهکارهای تامین در آمد پایدار برای شهرداریها

راهکارهای تامین در آمد پایدار برای شهرداریها

راهکارهای تامین در آمد پایدار برای شهرداریها

گستره شهر، جمعیت روز افزون و موضوعاتی نظیر ناهنجاری های بصری و زیست محیطی، ترافیک، آلودگی هوا، ناپایداری و ناایمنی بنا و نارسایی در عرضه خدمات شهری، مدیریت شهری را در این مسیر قرار می دهد که راهکارهای کارآمدی نظیر توسعه پایدار را اتخاذ کند. باتوجه به اینکه بخش عمده درآمد شهرداری از طریق فروش «تراکم» بوده است که از زمره درآمدهای ناپایدار به شمار می آید در جهت دست یافتن به توسعه پایدار شاید بعد از انسان که به تعبیری شهروند است و بدون انسان، توسعه پایدار شهر مفهومی ندارد، مهم ترین عامل، منابع پایدار شهری هستند. منابع درآمد پایدار، عنصر و حلقه مفقوده ای است که فقدان آن عملکرد مدیریت شهری را به شدت تحت تأثیر منفی قرار می دهد اگر شهردارى ها نتوانند درآمد کافى و پایدار به دست آورند، نخواهند توانست تاسیسات ضرورى در شهر را ایجاد و اداره کنند. هر چند که منابع مالى شهرداری ها به طور مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات درآمدهاى پایدار برخوردار نیستند. پایدارى در درآمدها مستلزم آن است که اولاً این اقلام از استمرار نسبى برخوردار باشند و ثانیاً حصول این درآمد ها شرایط کیفى شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد .

برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی منابع درآمدی مختلف(پایداری و عدم پایداری) شهرداری ها مورد ارزیابی قرار گیرد،که با بررسی های انجام شده نتایج پژوهشها نشان می دهد به منظور افزایش درآمد شهرداری هاو ایجاد درآمدهای جدید پایدار، باید به محورهای بازنگری و اصلاح نظام درآمدها، بازنگری و اصلاح نظام بودجه ریزی، بازنگری و اصلاح نظام مالی و حسابداری، بازنگری و اصلاح نظام مدیریت شهرداری توجه اساسی شود .

لذا کسب و کار در آمد در شهرداریها از اموری است که تاثیر عمده ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد .

اگر شهرداریها نتوانند در آمد کافی بدست آورند نمی توانند در آمد پایدار به دست آورند و توانایی احداث تاسیسات و خدمات ضروری به شهر را نخواهند داشت .

هر چند که منابع مالی شهرداریها به صورت مختلف قابل حصول است اما همه آنها از خصوصیات در آمدهای پایدار برخوردار نیستند .

پایداری درآمدها مستلزم آن است که اولا این اقلام از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا حصول این در آمدهاشرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد و ثالثابار اضافی و سنگینی به شهروندان تحمیل نگردد .

از این رودستیابی به روش های جدید تامین منابع در آمدی پایدار و مطمئن و بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت .

تامین منابع مالی یکی از مهمترین وظایف نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری هاست. هر چند منابع مالی شهرداریها به طور مختلف قابل وصول است اما همه آنها از خصوصیات در آمدهای پایدار برخوردار نیستند .عدم توجه به این موضوع باعث می شود مدیریت شهری جهت تامین منابع خود با چالش جدی مواجه شود لذا با توجه به بررسی های صورت گرفته اعمال راهکارهای زیر تا حدودی می تواند در آمدهای پایدار برای شهرداریها ایجاد کند این راهکارها عبارتند از

بازنگری قانون شهرداریها متناسب با شرایط موجود و تدوین قانون جدید با هدف تفویض اختیارات کافی به شهرداریها -

ارتقای کیفی نیروی انسانی و استفاده از سیستم و ابزارهای نوین اداری و مالی و هوشمند سازی -

-حرکت در جهت ایجاد درآمد پایدار بیشتر با استفاده از اعتبارات عمرانی و تعریف پروژه های درآمد زا در ابعاد مختلف صنعتی و خدمات یاستفاده از پتانسیل های مردمی در تعریف پروژه های توسعه ای، در آمد زا و سرمایه گذاری بخش خصوصی

اصلاح ساختار در آمدی شهرداریها -

-- بهبود سیستم مدیریت و برنامه ریزی شهری -

( توسعه آموزشهای درون سازمانی در خصوص توانمند سازی پرسنل شهرداریها(در صورت لزوم اصلاح ساختار -

-توسعه نظارت بر تمامی فعالیت های موجود از طریق سیستم مدیریت کیفیت و استفاده از سیستم های نوین مدیریت کیفیت(رویکرد فزایندی

فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردمی در اداره امور شهرها -

استفاده بهینه از اراضی و فضاهای شهری در اختیار شهردداری -

دستیابی شهرداریها به اطلاعات به روز املاک و اراضی شهرها و درآمدهای ناشی از آن -

توسعه توریسم و گردشگری -

بهبود و اعمال مدیریت مطلوب شهری -

سرمایه گذاری در ایجاد تاسیسات تفریحی، توریستی و گردشگری -

طرح های ایجاد واحدهای تجاری در مراکز خدمات محله، ناحیه و منطقه -

و ...

از جمله راهکارهای تامین منابع در آمدی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات