برگزاری سمینار مدیریت منابع انسانی در حوزه منابع آب

سمینار ارائه دستاوردهای پژوهشی مدیریت منابع انسانی در حوزه منابع آب با حضور مدیران و کارشناسان مرتبط در این شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای، رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای با اعلام این خبر گفت: منابع انسانی مهمترین رکن برای مدیریت موثر و بهینه در زمینه¬های مختلف مدیریتی از جمله مدیریت منابع آب هستند. وی افزود اگر منابع انسانی متخصص و متعهد، همسو و هم جهت با اهداف باشند هر هدفی هرچند غیر ممکن به نظر برسد قابل انجام خواهد بود.

در ادامه معصومه عارف پژوهشگر پروژه 《بررسی، ارزیابی و تحلیل نظام پیشنهادهای شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی》درباره این طرح گفت: نظام پیشنهادها به عنوان یکی از شاخصه¬های مدیریت مشارکتی چند سالی است که در سازمان¬های ایرانی به کار گرفته شده است. با این حال سوال اینجاست که این نظام تا چه میزان توانسته است در تحقق کارکرد اصلی خود (یعنی مشارکت دادن نیروهای انسانی در تصمیم¬گیری¬ها و در نتیجه کمک به حرکت سازمان به سوی نیل به اهداف غایی خود)، موفق بوده است؟

عارف با اشاره به نتایج این پژوهش گفت: نظام پیشنهادها با متغیرهای وفاداری کارکنان، تعهد سازمانی، اعتماد سازمان، رضایت شغلی، قصد رفتاری، نگرش، سنجش هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده رابطه مستقیم و معنادار و با فرسودگی شغلی و سکوت سازمانی رابطع معکوس و معنادار دارد.

سپس ریحانه خردمند پژوهشگر طرح《شناسایی موانع استقرار مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( e-HRM )  (مورد مطالعه شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی)》گفت: بررسی¬ها نشان می¬دهد که علی‌رغم پذیرش مزایای e-HRM باز هم شاهد این هستیم که در فضاهای سازمانی ایران کمتر به این موضوع پرداخته شده است تا جایی که حتی می¬توان بیان داشت که تعدادی از مدیران سازمان¬های دولتی در ایران با این مفهوم آشنا نیستند.

وی با اشاره به نتایج این پژوهش گفت: موانع استقرار دولت الکترونیک در چهار دسته 1- قانونی، 2- انسانی، 3- تکنولوژیک و 4- ساختاری قابل تقسیم¬بندی هستند که در این میان دو بعد تکنولوژیک و انسانی، بیشترین تأثیر را در استقرار این سیستم دارند.

در پایان این سمینار رضا براتی رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت با اهدای لوح از طرف "محمد علائی" مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت آب منطقه¬ای خراسان رضوی از ارائه دهندگان و ناظرین این پروژه¬ها (احسان محمد زاده لاری مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت، علی فیض کارشناس بهره¬وری و سیستمهای مدیریتی و مهدی پرنیانی کارشناس امور اداری) تقدیر کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات