انعقاد تفاهم نامه همكاري سازمان با اداره كل استاندارد استان در خصوص نظارت بر كيفيت بتن آماده

انعقاد تفاهم نامه همكاري سازمان با اداره كل استاندارد استان در خصوص نظارت بر كيفيت بتن آمادهجهت افزايش نظارت بر كيفيت محصول بتن آماده مصرفي در كليه مراحل ساخت و ساز به منظور تأمين ايمني شهروندان و افزايش طول عمر ساختمان هاي احداثي تفاهم نامه اي في مابين سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي و اداره كل استاندارد استان در خصوص نظارت بر كيفيت بتن آماده منعقد گرديد .

به گزارش روابط عمومي سازمان، اين تفاهم نامه با همكاري مشترك اداره كل استاندارد و سازمان نظام مهندسي ساختمان و با استناد به قانون تقويت و توسعه نظام استاندارد، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مبحث ۵ مقررات ملي ساختمان و تصويب نامه

شماره ۷۹۸۸۰ ت ۳۰۸۹۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۳ هيئت محترم وزيران جهت افزايش نظارت بر مصرف فرآورده بتن آماده در محل اجراي پروژه هاي ساختماني، امضاء شد كه در ادامه تعهدات طرفين تفاهم نامه تشريح مي گردد .

تعهدات اداره كل استاندارد

الف- ۱ ) اداره كل بصورت ماهيانه فهرست بروز شده واحدهاي توليدي بتن آماده (وساير انواع بتن) داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر را با ذكر دقيق مشخصات محصول هر واحد در اختيار سازمان قرار دهد .

الف- ۲) درصورتي كه پروانه كاربرد علامت استاندارد در هر واحد توليد كننده بتن آماده ( وساير انواع بتن) به هر علت از درجه اعتبار ساقط گرديد اداره كل حداكثر ظرف مدت ۵۰ ساعت و از طريق مكاتبه به سازمان اطلاع رساني نمايد .

الف- ۳) اداره كل به استعلامات انجام شده از طرف سازمان در زمينه واحدهاي توليد كننده بتن آماده در اسرع وقت پاسخ دهد .

الف- ۴) در صورت تقاضاي سازمان، اداره كل زمينه برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با بتن آماده را براي مهندسين ناظر عضو سازمان فراهم نمايد .

الف- ۵) چنانچه واحدهاي توليدي بتن آماده غير مجاز از طريق سازمان شناسايي و اعلام گردند، اداره كل اسرع وقت ضمن توقف خط توليد واحد متخلف، ساير اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد .

الف- ۶) اداره كل جهت پروژه هاي خاص با درخواست سازمان نسبت به كنترل مضاعف و نمونه برداري توسط شركتهاي بازرسي واجد صلاحيت يا آزمايشگاه هاي همكار در محل بتن ريزي مطابق استاندارد ۶.۴۴ اقدام نمايد .

الف- ۷) اداره كل با همكاري سازمان و مهندسين ناظر و مجري در خصوص الزام توليدكنندگان بتن آماده به رعايت ضوابط حمل و نقل و تخليه بتن مطابق استاندارد ۶.۴۴ اقدام نمايند .

تعهدات سازمان

ب- ۱) با توجه به اطلاعات دريافتي از اداره كل، سازمان نسبت به تهيه بانك اطلاعاتي در زمينه توليد كنندگان مجاز بتن آماده و بروز رساني بانك مورد اشاره اقدام و آن را در دسترس كليه مهندسان ناظر تحت پوشش قرار دهد .

ب- ۲) كليه مهندسان ناظر تحت پوشش سازمان مكلفند قبل از آغاز عمليات بتن ريزي از طريق بانك اطلاعاتي سازمان، سامانه پيامكي ۱۰۰۰۱۵۱۷ ، پايگاه اينترنتي سازمان ملي استاندارد، استعلام اداره كل و ... از دارا بودن پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر توليد كننده بتن آماده و انطباق بتن مصرفي اطمينان حاصل نمايد .

ب- ۳) در صورت عدم رعايت بند فوق استفاده از بتن غير استاندارد در پروژه ساختماني، سازمان موضوع را بررسي نموده و پيگيري هاي لازم و اقدامات قانوني را با متخلفين در اين خصوص اعمال نمايد .

ب- ۴ ) مهندسان ناظر تحت پوشش سازمان مكلفند ضمن بكارگيري شركت هاي بازرسي و آزمايشگاه هاي واجد صلاحيت نسبت به انجام نمونه برداري و آزمون از بتن مصرفي در پروژه اقدام و در صورت انطباق بتن با استاندارد ملي ساير مراحل ساخت پروژه ادامه يافته و در صورت عدم انطباق بتن با استاندارد ملي ضمن اطلاع رساني به اداره كل جهت انجام پيگيري هاي لازم، اقدام اصلاحي مطلوب را جهت تأمين كيفيت كلي ساختمان اعمال نمايند. ضروري است كليه مستندات و اقدامات اصلاحي انجام شده در اسناد ساختمان ثبت و ضبط گرديده و مسئوليت هر يك از تأييدكنندگان نيز مشخص گردد .

تبصره: هزينه كليه مراحل نمونه برداري و آزمون بر عهده مالك پروژه مي باشد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی یک انجمن در شهر مشهد می باشد

   نظرات