تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان‌های قاب خمشی بتن‏آرمه دارای ترکیبی از نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی جرمی

تحلیل استاتیکی غیرخطی ساختمان‌های قاب خمشی بتن‏آرمه دارای ترکیبی از نامنظمی خارج از صفحه و نامنظمی جرمی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران و سازه
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

نامنظمی جرمی در ارتفاع و نامنظمی خارج از صفحه به علت محدودیت‌های فضا و در برخی مسائل معماری در سازه‌های مختلف پدید می‌آید. در این تحقیق تأثیر نامنظمی هم در ارتفاع و هم در صفحه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور سه ساختمان که دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع، نامنظمی در صفحه و همزمان با هر دو نامنظمی در تعداد طبقات 11 طبقه بررسی شد و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک، مقدار شکل‌پذیری، مقدار ضریب رفتار و جابه‌جایی هدف و همچنین مقایسه ضریب رفتار آن‌ها با سازه منظم موردتحقیق قرار گرفت. تفسیر نتایج حاصل از شکل نهایی مفاصل پلاستیک نشان داد که وجود نامنظمی در صفحه باعث تشدید مفاصل پلاستیک در ستون‌ها می‌گردد و همین‌طور باعث کاهش ضریب رفتار می‌شود. همچنین نامنظمی در صفحه باعث کاهش شکل‌پذیری سازه می‌شود. این تحقیق نشان داد که ضریب رفتار سازه نامنظم در صفحه بیشترین کاهش را نسبت به سازه منظم دارد. ضریب رفتار سازه نامنظم در صفحه در جهت x، 64 درصد و در جهت y، 2 درصد کاهش را نسبت به سازه منظم نشان می‌دهد. بعد از سازه نامنظم در صفحه بیشترین کاهش را در سازه دارای هر دو نامنظمی در صفحه و ارتفاع است که به ترتیب 58 درصد در جهت x و 5 درصد در جهت y کاهش پیداکرده است. در این تحقیق نشان داده شد که با افزایش نامنظمی جابجایی هدف در ساختمان بیشتر می‌شود و بیشترین جابه‌جایی هدف مربوط به سازه‌ای است که به‌طور هم‌زمان دارای نامنظمی جرمی در ارتفاع و در صفحه است که با افزایش 37 درصدی در جهت x و 15 درصدی در جهت y نسبت به سازه منظم دارای بیشترین جابه‌جایی می‌باشد. بعد از سازه نامنظم جرمی در ارتفاع و در صفحه به ترتیب سازه نامنظم در صفحه با 25 درصد افزایش در جهت x و 8 درصد در جهت y و سازه نامنظم جرمی با 13 درصد افزایش در جهت x و بدون تغییر در جهت y نسبت به سازه منظم قرار می‌گیرند. در این تحقیق با استفاده از آنالیز پوش آور، رفتار سازه مطابق با رفتار واقعی مدل‌سازی و پیش‌بینی گردید.

واژه‌های کلیدی: نامنظمی جرمی، ساختمان، نامنظمی خارج از صفحه، آنالیز پوش آور

---

ارائه دهنده: آقای مهندس علی صفدری، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد راهنما: آقای دکتر فریدون رضایی، دانشیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی رضائی صامتی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه
استاد ممتحن: آقای دکتر ابرهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش سازه

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات