آباداني ايران تحت هيچ شرايطي متوقف نمي شود

آباداني ايران تحت هيچ شرايطي متوقف نمي شود


به گزارش پايگاه خبري توانير،دكتررضا اردكانيان وزير نيرودرآيين افتتاح وبهره برداري ازسومين ترانس 230/63كيلوولت پست شوش به ظرفيت 180مگاولت آمپروآغاز به كارپست 63/20 كيلوولت جديد شهدا وخطوط ارتباطي آن، اين تلاشها رانمودي ازپايداري واستقامت مردم اين سرزمين ودليلي برعدم توقف چرخهاي توسعه وآباداني كشوربرشمرد واظهارداشت: امروزاولين روز ازپويش الف-ب ايران رادردفاع ومقابله با تحريمها آغازمي كنيم وتا پايان سال هرهفته يكي ازطرحهاي بزرگ صنعت آب وبرق كشورافتتاح مي شود تا نشان دهيم آباداني ايران تحت هيچ شرايطي متوقف نمي شود.

وزيرنيرو گفت :اين پويش رابا مشاركت مردم ورسانه ها به پيش مي بريم وخدمات زيربنايي آب وبرق كه نقش محوري درتامين امنيت وآسايش مردم دارد را با مردم به اشتراك مي گذاريم تا  همگان بدانند متخصصان ايران زمين ،سرمايه هاي اين كشور راچگونه براي ارتقاء زيرساختها وكيفيت زندگي مردم به كارمي گيرند.
وي افزود: اين حجم وسيع ازفعاليتها ،يك كارگاه بزرگ رونق توليد محسوب مي شود ودرشرايطي كه پيچيده ترين تحريمهاي اقتصادي ،تاب آوري مردم را هدف قرارداده ،چرخهاي توسعه كشور واشتغال جوانان را به پيش مي بريم.


بهره برداري از227طرح صنعت آب وبرق تا پايان سال


دكتراردكانيان افزود: امروز پويش الف-ب ايران را باافتتاح 3پروژه شامل پستها وشبكه هاي برق با 105ميليارد تومان سرمايه گذاري دربرق منطقه اي تهران آغازمي كنيم وهرهفته اين پويش رابه طورسراسري درساير استانها به پيش خواهيم برد.
وزيرنيروتصريح كرد:درقالب اين پويش تا پايان امسال 227طرح بزرگ آب وبرق با حدود33هزارميليارد تومان سرمايه گذاري در31 استان افتتاح وبه بهره برداري مي رسد ومتوسط سرمايه گذاري درهراستان هزارميليارد تومان خواهد بود


هر20روزافتتاح يك واحد نيروگاهي

وزيرنيروبا برشمردن پروژه هاي بخشهاي آب وفاضلاب دراين پويش، ازافزايش 3هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي كشورو راه اندازي يك واحد نيروگاهي درهر20روز تا پايان سال خبرداد كه تضمين كننده رونق توليد واشتغال پايداردرمناطق مختلف كشوراست.
دكتراردكانيان گفت: دربخش نيروگاههاي تجديد پذيرنيز شاهد به مدارآمدن 278مگاوات ظرفيت جديد عمدتا خورشيدي وبادي در نيمه دوم امسال خواهيم بود كه صرفه جويي قابل توجهي درمصرف سوخت فسيلي رادرپي خواهد داشت.
وزير نيروبا قدرداني ازتلاش مجموعه برق كشوردرعبورآرام شبكه ازپيك تابستان 98 ،لزوم اصلاح الگوي مصرف وپيگيري برنامه هاي مديريت مصرف برق رامورد تاكيد قرارداد.


افتتاح پروژه هاي پست وشبكه قدرت دربرق تهران

درادامه اين مراسم كه مهندس حائري معاون وزيرنيرودراموربرق وانرژي،دكتر رجبي مشهدي معاون  برنامه ريزي واموراقتصادي شركت توانير ومهندس خوش خلق مديرعامل برق منطقه اي تهران نيزحضورداشتند، پروژه توسعه وافزايش ظرفيت پست230/63 كيلوولت شوش به ظرفيت 180 مگاولت آمپربه همراه فيدرهاي63 كيلوولت همچنين پروژه احداث پست 63/20 كيلوولت جديد درپست شهدا وخطوط ارتباطي آن ازسوي وزيرنيرو افتتاح وبه بهره برداري رسيد.
مديرعامل برق منطقه اي تهران بهره برداري ازترانس سوم230/63 كيلوولت درپست شوش را با افزايش 33درصدي ظرفيت اين پست همراه دانست كه نقش به سزايي درپايداري شبكه برق منطقه وتامين نياز سالهاي آتي بخش تجاري ومردم ايفا مي كند.
مهندس خوش خلق پست شهدا را ازپستهاي باسابقه درتهران معرفي كرد كه با احداث پست جديد 63/20 كيلوولت قادراست نياز برق 50 تا60هزارمشترك را تامين كند وازمجموع 105ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده 80 ميليارد تومان در پست شهدا انجام شد كه 40ميليارد تومان آن مربوط به كابل كشي از پست شهدا به دوشان تپه است و25 ميلياردتومان نيز در پروژه توسعه وافزايش ظرفيت پست شوش سرمايه گذاري شد.
وي يادآورشد طي 3سال اخير600كيلومتركابل كشي درتهران انجام شد كه در2دهه اخيربي سابقه است.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات