رد پای فَشِن در معماری های شهری

برخی از این افراد معتقدند که چند دهه است که فروش بدون مطالعه تراکم در سراسر کشور و صدور مجوز ساخت و ساز برای افرادی که حاضر به پرداخت پول بیشتر هستند، باعث شده که در حال حاضر شاهد هجمه‌ای از بی‌نظمی‌ها در سراسر شهرهای کشور باشیم. این معمار اظهار می‌کند که متاسفانه عوامل وحدت دهنده عناصر شهری ما از هم گسیخته است؛ چراکه این عوامل دست ارگان‌هایی است که هیچ کدام رسالت و مسوولیت خود را انجام نمی‌دهند، در نتیجه شهر از هم گسیخته شده است. او اضافه می‌کند: به واسطه بی‌نظمی و نبود قوانین ساخت و ساز یکسان و ثابت، هر عنصر که می‌تواند یک بنا باشد با ساختمان مجاور خود متفاوت می‌شود؛ به همین دلیل ما در شهر یک تشدد می‌بینیم. نیک‌بخت درباره تعیین قانون ثابت ساخت و ساز شهری می‌گوید: این قانون باید توسط شهرداری‌ها، آموزش در دانشگاه‌ها یا از طریق سلیقه اجتماعی تعیین شود، به ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات