آگهی تجدید مزایده مرحله سوم

آگهی تجدید مزایده مرحله سوم

آگهی تجدید مزایده

مرحله سوم

واگذاری بهره برداری و تعمیرات اساسی جایگاه CNG شهرداری لاهیجان

شهرداری لاهیجان با اخذ مجوز ازشورای محترم اسلامی شهر درنظر دارد ، بهره برداری و نگهداشت از جایگاه CNG شهرداری لاهیجان را با مبلغ پایه کارشناسی بصورت اجاره بهای ماهیانه به مبلغ240/000/000 ریال را به مدت یک سال از طریق برگزاری مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید . شرکتهای مرتبط با موضوع مزایده که دارای گواهی صلاحیت بهره برداری از جایگاه cng و تجربه و تخصص لازم را دارا میباشند ، می توانند به منظور دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطلاعات از شرایط مزایده با واریز مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 1610338972 درآمد شهرداری (بانک ملت ) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس : WWW. Setadiran.ir از روز سه شنبه مورخ 98/7/23 لغایت روز پنجشنبه مورخ 98/8/2 اقدام نمایند و در صورت نیاز با تلفن 22- 42234721 تماس حاصل نمایند .

- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : شرکت کنندگان جهت شرکت درمزایده مبلغ 144/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع کارفرما ( با اعتبار سه ماه ) یا واریز به حساب سپرده شماره 0105200887002 نزد بانک ملی بنام شهرداری لاهیجان اقدام نمایند .

- هزینه نشرآگهی و کارشناسی بعهده برنده مزایده خواهد بود0

چنانچه نفرات اول و دوم و سوم مزایده از انعقاد قرارداد خودداری نمایند به ترتیب سپرده شرکت در مزایده آنها به نفع شهرداری لاهیجان ضبط خواهدشد0

- آخرین مهلت جهت ارایه پیشنهادها در سامانه دولت ( ستاد )تا پایان ساعت (12 ظهر )روز شنبه مورخ 98/8/18میباشد .

تبصره : متقاضیان میبایست جهت ارایه تمامی اسناد از طریق سامانه فوق الذکر بارگذاری و اقدام نمایند، ضمناً شرکت کننده میبایست تضمین شرکت در مزایده را بصورت پاکت درب بسته تا زمان اعلام شده( مورخ 98/8/18 ) به دفتر امور پیمان و رسیدگی شهرداری تحویل نماید . تاریخ بازگشایی پیشنهادهای ارایه شده باحضور شرکت کنندگان (همراه بامعرفی نامه) روز دوشنبه مورخ 98/8/20 راس ساعت 11 ظهر به آدرس : لاهیجان بلوار امام رضا(ع) - میدان گلستان - ساختمان ستادی شهرداری خواهد بود .

- سایر جزئیات ومشخصات دراسناد مزایده قید گردیده است 0

- شهرداری در رد یا قبول یک ویا کلیه پیشنهادها مختار می باشد0

- آدرس جایگاه cng شهرداری : لاهیجان -ضلع شمالی کمربندی ابتدای جاده نخجیر کلایه جنب زمین ورزشی شهرداری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری لاهیجان

  منبع خبر

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان

  شهرداری لاهیجان یک شهرداری در شهر لاهیجان می باشد

   نظرات