تامین آب شرب سالم و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضل...

تامین آب شرب سالم و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضل...

تامین آب شرب سالم و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضلاب روستایی است

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی چایپاره گفت: تامین آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار هدف اصلی شرکت آب و فاضلاب روستایی است.

رسول اکبراده در جلسه مشورتی بخشدار حاجیلار با دهیاران با اعلام اینکه این شرکت برای تحت پوشش قرار دادن روستاهای غیر تحت پوشش آمادگی کامل دارد، اظهار داشت: در صـورت تامیـن و تخصیـص اعتبـارات مورد نیاز، شـرکت آب و فاضلاب روسـتایی آمـاده ارائه خدمات در روسـتاهای غیرتحت پوشـش و غیربرخوردار اسـت.

وی بر رعایـــت الگـــوی مصـــرف، پرداخـــت بـــه موقـــع آب بهـــا، پرهیـــز از انشـــعابات غیـــر مجـــاز و همکاری دهیاران در ارائه خدمات مطلوب و مستمر به روستائیان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات مربوط به آب شرب روستایی مطرح و تصمیمات لازم در هر بخش اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات