انتخاب بهینه ترین دیوار پیرامونی غیر باربر در ساختمان های متداول شهری با توجه به معیارهای اقتصاد، انرژی، اجرا و ایمنی

انتخاب بهینه ترین دیوار پیرامونی غیر باربر در ساختمان های متداول شهری با توجه به معیارهای اقتصاد، انرژی، اجرا و ایمنی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

توسعه صنعت ساختمان یکی از مظاهر رشد و پیشرفت کشورها محسوب می‌شود. بیشترین سهم انباشت سرمایه ثابت و بالاترین سهم اشتغال در این بخش وجود دارد. با توجه به‌سرعت پیشرفت فناوری های نوین در صنعت ساختمان، لازم است تحقیقاتی گسترده دراین ‌ارتباط از جنبه‌های مختلف صورت گیرد. یکی از المان‌هایی که سهم قابل‌ملاحظه‌ای از هزینه و بارگذاری ساختمان را به خود اختصاص می‌دهد دیوارهای پیرامونی می‌باشد. در پژوهش حاضر به موضوع انتخاب بهینه ترین دیوار پیرامونی غیر باربر در ساختمان های متداول شهری با توجه به معیارهای اقتصاد، انرژی، اجرا و ایمنی پرداخته شد. در این راستا ابتدا مطالعه ادبیات فنی موجود با محوریت دیوارهای نوین ساختمانی اقدام گردید سپس روش‌های بررسی و رده‌بندی داده‌ها و نحوه استفاده از ابزار تصمیم‌گیری AHP مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه در جهت تهیه پرسشنامه جامع و کامل که دربرگیرنده تمامی آیتم‌های موردنیاز مطالعات و بررسی‌های آینده است، گام برداشته شد. در این زمینه با استفاده از اطلاعات و تجارب اساتید، متخصصین، صاحب نظران، مجریان، پیمانکاران و فروشندگان، معیارهای هزینه، سرعت و سهولت اجرا، عملکرد در برابر بارهای وارده، عایق صوت، عایق حرارت، وزن، فراوانی مصالح و نیروهای متخصص و تعمیر و نگهداری برای انجام این تحقیق انتخاب گردید. همچنین وزن معیارهای منتخب با استفاده از پرسشنامه تحلیل سلسله مراتبی با نرم‌افزار ExpertChoice مورد ارزیابی قرارگرفت. معیارهای انتخاب شده به دو دسته کلی کیفی و کمی طبقهبندی شد. بدینمنظور از تکمیل پرسشنامه‌ها جهت ارزیابی معیارهای کیفی انتخاب شده، اقدام و همچنین جهت بررسی معیارهای کمی به آزمایشات انجام شده در این زمینه استناد گردید. متعاقباً از نرم‌افزار (SPSS) جهت پردازش داده‌های جمع‌آوری‌شده از پرسشنامههای اصلی و ارائه خروجیهای موردنظر استفاده شد. در انتها با توجه به نتایج این پژوهش در ساختمان های کوتاه مرتبه (زیر 5 طبقه) بهترین دیواری که می توان به کارفرما پیشنهاد داد دیوار لیکا و همچنین در ساختمان های میان مرتبه (بین 5 الی 10 طبقه) بهترین دیوار، دیوار AAC و در نهایت در ساختمان های بلند مرتبه (بالای 10 طبقه) بهترین دیوار پیشنهادی دیوار AAC می باشد.
کلید واژه : مصالح نوین، دیوار پیرامونی، اجرا، ایمنی، انرژی، اقتصاد

---

ارائه دهنده: آقای مهندس سید رضا تیموریان، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات