بررسی ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکرد کارکنان پروژه های عمرانی

بررسی ارتباط بین سبک های تصمیم گیری مدیران با عملکرد کارکنان پروژه های عمرانی


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. عملکرد مناسب و اثربخش کارکنان یکی از کلیدهای موفقیت سازمان‌ها است. امروزه اساسی‌ترین دغدغه مدیران ارشد هر سازمانی، بهبود عملکرد کارکنان آن سازمان است که درنتیجه منجر به دوام و بقا و حفظ موجودیت هر مجموعه ساختارمندی می‌شود. یکی از ملاک‌های مهم در افزایش عملکرد کارکنان تصمیم‌‌گیری و سبک‌های تصمیم‌‌گیری مدیران پروژه‌ها و شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین یکی از موضوعاتی که در مدیریت جایگاه قابل ملاحظه‌های دارد، بحث تفاوت مدیران در تصمیم‌‌گیری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین سبک‌های تصمیم‌‌گیری مدیران با عملکرد کارکنان پروژه‌های عمرانی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و به روش میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری این مطالعه را کلیه شرکت‌های عمرانی شهر خرم آباد (N=15) تشکیل دادند که تمامی شرکت های حاضر در تحقیق به‌عنوان نمونه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات شخصی، پرسشنامه سبک‌های عمومی‌ تصمیم‌‌گیری اسکات و بروس (1995) و پرسشنامه عملکرد پاترسون (2008) استفاده شد. تمامی پرسشنامه ها برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار 10 نفر از صاحب‌نظران در این حوزه قرار گرفت، سپس به‌منظور تعیین پایایی (ثبات درونی) پرسشنامه های تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که داده‌های به‌دست‌آمده نشان داد آلفای به‌دست‌آمده برای گویه‌های مربوط به پرسشنامه سبک‌های عمومی‌ تصمیم‌‌گیری 0.800 و پرسشنامه عملکرد کارکنان 0.891 بود. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد کارکنان پروژه‌های عمرانی با سبک‌های تصمیم‌گیری و سبک‌های شهودی، عقلایی و اجتنابی ارتباط معناداری وجود دارد، بین عملکرد کارکنان پروژه‌های عمرانی با سبک‌های شهودی و عقلایی ارتباط مثبت و بین عملکرد کارکنان پروژه‌های عمرانی با سبک اجتنابی ارتباط منفی برقرار بود. بیشترین ارتباط مربوط به سبک تصمیم‌گیری عقلایی بود و کمترین همبستگی مربوط به سبک تصمیم‌گیری اجتنابی بود. بر اساس یافته های تحقیق به مدیران پیشنهاد می شود در جهت افزایش عملکرد کارکنان شرکت با سبک‌های تصمیم‌گیری آشنایی پیداکرده و با توجه به شرایط زمانی، مکانی و اطلاعاتی از این سبک‌ها در تصمیم‌گیری خود استفاده کنند.

واژگان کلیدی: عملکرد کارکنان، سبک‌های تصمیم‌‌گیری، سبک آنی، سبک اجتنابی، سبک عقلایی، سبک وابستگی، سبک شهودی، پروژه‌های عمرانی

----

ارائه دهنده: آقای مهندس برهان همایون فر، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات