بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان پروژه های عمرانی شهرستان خرم آباد

بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان پروژه های عمرانی شهرستان خرم آباد


حوزه های تحت پوشش: مهندسی عمران (عمومی)
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

چند سالی است که بحث پیرامون بهره‌وری جای خود را در میدان مباحث علمی و اجتماعی کشور بازکرده است. افزایش بهره‌وری نیروی کار صرفاً به معنای شدت بیشتر کار و یا زیادتر کار عده‌ای و کم شدن فرصت‌های شغلی برای سایرین نیست. اساس رقابتمندی سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیرملموس پیشین به دانش تبدیل‌شده است و از طرفی دیگر تمرکز سیستم‌های اطلاعاتی نیز از مدیریت اطلاعات به مدیریت دانش تبدیل گردیده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و بهره‌وری کارکنان پروژه‌های عمرانی شهرستان خرم‌آباد بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه تمامی کارکنان حاضر در شرکت‌های عمرانی شهرستان خرم‌آباد (N=250) بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 150 نفر از کارکنان شرکت‌های عمرانی به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون (2003) و پرسشنامه بهره‌وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش افرازه (1384) استفاده شد. تمامی پرسشنامه ها برای تأیید روایی صوری و محتوایی در اختیار 10 نفر از صاحب‌نظران در این حوزه قرار گرفت که درنهایت اکثریت این افراد ابزار اندازه‌گیری را برای این کار مناسب تشخیص داده و آن را سنجه‌ای معتبر به‌حساب آورند، سپس به‌منظور تعیین پایایی (ثبات درونی) پرسشنامه های تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست‌آمده برای پرسشنامه مدیریت دانش 0.85 و بهره‌وری کارکنان 0.90بود. برای آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده به روش هم‌زمان با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بهره‌وری کارکنان پروژه‌های عمرانی شهرستان خرم‌آباد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، همچنین بین تمامی مؤلفه‌های مدیریت دانش و بهره‌وری کارکنان پروژه‌های عمرانی شهرستان خرم‌آباد نیز ارتباط مثبت و معناداری برقرار بود و مؤلفه‌های به‌کارگیری دانش و تسهیم دانش نیز واجد شرایط پیش‌بینی برای بهره‌وری کارکنان پروژه‌های عمرانی شهرستان خرم‌آباد بودند. بیشترین همبستگی مدیریت دانش با بهره‌وری کارکنان مربوط به مؤلفه به‌کارگیری دانش و کمترین همبستگی مدیریت دانش با بهره‌وری کارکنان مربوط به مؤلفه ذخیره‌سازی دانش بود. بر اساس یافته¬های تحقیق تدوین هدف‌های مدیریت دانش باید نشئت‌گرفته از هدف‌های اصلی سازمان و هماهنگ با سایر اهداف سازمان باشد و باید مدیران سازمان را به‌منظور استفاده هدفمند و بیشتر از مدیریت دانش در جهت کمک به رفع مشکلات ناشی از کمبود دانش ترغیب نمود.
واژگان کلیدی: بهره‌وری کارکنان، مدیریت دانش، ذخیره‌سازی دانش، به‌کارگیری دانش، تسهیم دانش، خلق دانش، پروژه‌های عمرانی

---

ارائه دهنده:آقای مهندس امیر میردریکوندی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد راهنما: آقای دکتر ابراهیم قیاسوند، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر سید مهدی حسینیان، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
استاد ممتحن: آقای دکتر صلاح الدین حمیدی، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش ژئوتکنی

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات