همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر...

همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر...

همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر

همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر

همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر

همایش تشریح طرح ملی قبض سبز با حضور نمایندگان شرکت توانیر

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات