مزایده عمومی واحدهای مسکونی پیشوا

مزایده عمومی واحدهای مسکونی پیشوا

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان تهران علی مغازه ای رئیس اداره پیمان و رسیدگی با اعلام این خبر گفت: کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد و شرایط مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده گران  و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

به گفته وی آخرین مهلت دریافت اسناد و شرایط مزایده از سامانه ستاد روز شنبه 11 آبانماه تاساعت 14:30 خواهد بود.

همچنین زمان بازگشایی پاکات مزایده ساعت 11 روز چهارشنبه 22 آبانماه سال جاری تعیین شده است.

شایان ذکر است فایل آگهی این مزایده در قسمت مزایده ها و مناقصه ها ؛ بخش مزایده های سال 98سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به نشانی https://tehran.mrud.ir قابل مشاهده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

    اداره کل راه و شهرسازی استان تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات