با حضورمديرعامل شركت توانير ؛اعضاي جديد هيات رسيدگي ...


به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين مراسم كه مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير ،غلامعلي مهري مشاوروزيرنيرو ومسوول هماهنگي هياتهاي بدوي وتجديد نظر تخلفات اداري وزارت نيرو،سيد محمدحسيني رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانيروبيژن قاسمي مديركل روابط عمومي واموربين الملل توانيرحضورداشتند، مديرعامل شركت توانيربا تاكيدبرحساسيت كاردراين عرصه، توفيق خدمتگزاري شايسته رابراي اعضاي جديد هيات رسيدگي به تخلفات كارمندان توانيرخواستارشد.
درادامه غلامعلي مهري مشاوروزيرومسوول هماهنگي هياتهاي بدوي وتجديدنظر تخلفات اداري كاركنان وزارت نيروبا بيان فرازهايي از فرامين حضرت علي(ع) به مالك اشتردرخصوص ويژگيهاي لازم براي داوري وقضاوت بين مردم،ابرازاميدواري كردهيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانير با تاسي ازفرمايشات اميرالمومنين وتاكيد برحفظ آبروي همكاران به عنوان يك الزام شرعي وقانوني ،درايجاد محيطي سالم براي خدمت شايسته كاركنان به مردم شريف ايران اسلامي اهتمام بورزند.
سيدمحمدحسيني رييس هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانيردراين نشست با قدرداني ازرهنمودهاي اثربخش مسوول هياتهاي بدوي وتجديدنظروزارت نيرودرپيشبرد برنامه هاي شركتهاي زيرمجموعه ،ازاشتغال 21هزارنفركاركنان شركت توانيروشركتهاي زيرمجموعه خبرداد كه همگي توسط هيات رسيدگي به تخلفات كارمندان توانيرمورد رصد قرارميگيرد واعضاي اين هيات علاوه برانجام مسووليتهاي سازماني ،بدون داشتن پست درهيات رسيدگي به تخلفات به انجام وظايف مشغولند.
درادامه اين مراسم با حضورمديرعامل شركت توانيراحكام انتصاب سيدمحمد محبي به عنوان عضواصلي وشعله مرادفام به عنوان عضو علي البدل هيات رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان توانيراعطا شد.لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات