افزايش تاب آوري شبكه برق روستايي دراولويت برنامه هاي توانير قراردارد

افزايش تاب آوري شبكه برق روستايي دراولويت برنامه هاي توانير قراردارد


مهندس علي چهل اميراني مجري طرح برق روستايي كشوردرگفت وگوبا پايگاه خبري توانير،هزينه شبكه هاي برق روستايي را به طور متوسط 3برابرهزينه شبكه هاي برق شهري ذكركرد كه درعين حال منابعي كه ازحق انشعاب دراختيار برق روستايي قرارمي گيرد يك سوم حق انشعاب دريافتي از مشتركان شهري است.
وي افزود ازسال92تاكنون براي جبران كمبود منابع ،هرسال عوارض برق ازمصرف كنندگان تحت عنوان ماده 5 قانون حمايت ازصنعت برق اخذ وبراي كمك به توسعه ونگهداري همچنين مقام سازي شبكه هاي برق روستايي كه درمعرض بيشترين حوادث وبلاياي طبيعي قراردارند ،اختصاص مي يابد وتاكنون روند رسيدگي به شبكه ها راشتاب بخشيده است.
مهندس چهل اميراني تصريح كرد: منابع حاصل ازعوارض برق ازسال 92 براي استفاده در2حوزه توسعه ونگهداري شبكه روستايي(شركت توانير) وخريد تضميني برق مولدهاي تجديد پذير(توسط ساتبا)  هزينه مي شود.
وي افزايش سهم بيش از50 درصدي شركت توانيرازمنابع حاصل ازعوارض برق رادرجهت توسعه ونگهداري شبكه برق روستايي ،كارساز توصيف وتاكيد كرد:درصورت عدم افزايش اين سهم ،حفظ سهم حداقلي توانير(50درصد) براي  توسعه ونگهداري شبكه برق روستايي كشورضروري است.
اما مهمترين محوراين گفت وگو به گذشت 7ماه ازبهترين فصل كاري صنعت برق وعدم واريزمنابع  عوارض برق،مربوط به توسعه ونگهداري شبكه برق روستايي اختصاص داشت كه كل برنامه هاي طرح برق روستايي كشوررابا تاخيرمواجه ساخته است.
مهندس چهل اميراني پيش بيني بارندگيها درفصول پيش رو واحتمال وقوع سيل كه بيش ازهمه،شبكه برق روستايي راتهديد ميكند، مورد توجه قرارداد وبا اشاره به ضرورت خارج كردن شبكه هاي روستايي ازمسيل ها ومناطق آسيب پذيردرفرصت باقي مانده،افزود: منابع برق روستايي از2بخش شامل عوارض برق وديگري منابع داخلي توانير وشركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق تامين مي شود وضرورت دارد منابع حاصل ازعوارض برق،دراسرع وقت دراختيارشبكه هاي برق روستايي قراربگيرد.
وي برنامه هاي امسال برق روستايي كشور رادر16بند برشمرد كه مواردي چون برق رساني به 243 هزارمتقاضي جديد درمحدوده روستاهاي برقدار،جابه جايي شبكه هاي برق ازمعابر عمومي روستاها جهت كاهش حوادث انساني، بهسازي شبكه هاي روستايي فرسوده با قدمت بالا،رفع آسيب پذيري وافزايش تاب آوري شبكه هاي روستايي،رفع ضعف ولتاژشبكه هاي روستايي وغيره راشامل مي شود.
مجري طرح برق روستايي كشورتصريح كرد:درفازاول12هزارميلياردتومان براي جبران عقب افتادگيها درحوزه برق روستايي نيازداريم ودرفازبعدي بايدهرساله حدود 4درصد ازمجموع ارزش تاسيسات ،صرف نگهداري شبكه شود.
مهندس چهل اميراني با اشاره به اختصاص 31درصد شبكه توزيع برق كشور به شبكه هاي برق روستايي ،طول شبكه روستايي را 250هزاركيلومترعنوان كرد كه بيش از50درصد آن را شبكه هاي فرسوده با قدمت بالاي 25 سال تشكيل داده كه درحوادث طبيعي مانند سيل وتوفان وزلزله بسيارآسيب پذيراست ولازم است تاب آوري آن درمقابل آسيبها وحوادث بالا برود.
وي با اشاره به اختصاص بيش از85 درصد اعتبارات برق روستايي به حوزه نگهداري شبكه موجود واختصاص 15درصد به پروژه هاي برق رساني به روستاها وعشاير كوچ رو فاقد برق ،اظهارداشت: بي برق شدن روستاها و آسيبهاي وارده به شبكه برق روستايي درسيل اخير،تاكيدي برضرورت تقويت وافزايش تاب آوري شبكه درمقابل حوادث طبيعي است كه به عنوان يك اولويت در دستوركارتوانيرقراردارد

برق رساني به 500روستا درسال جاري

مجري برق روستايي شركت توانير با اشاره به ابلاغ برنامه هاي برق روستايي به تمامي استانها گفت: امسال برق رساني به حدود500روستا را دربرنامه قرارداديم ومردم اين مناطق اميدوارند امسال ازنعمت برق بهره مند شوند.

وي افزود:ازطرفي دربرخي مناطق با افت شديد ولتاژ روبرو هستيم وضرورت دارد برنامه هايي كه براي اصلاح آن تدوين كرديم ،اجراشود. همچنين برخي روستاها كه درسيل اخير درمسيل قرارگرفتند و درحال جابه جايي هستند وبايد كاربرق رساني مجدد به اين روستاها را انجام دهيم، بنابراين منابع بايد هرچه سريع تردراختيارتوانيرقراربگيردتا به رغم ازدست رفتن فصل كاري وبا تكيه برظرفيت وتوانمندي شركتهاي توزيع وبرق منطقه اي ،برنامه هاي تدوين شده را دركوتاهترين زمان انجام دهيم.
.
وي اين نگرش كه اعتبارات برق روستايي را با توجه به روبه اتمام بودن روستاهاي فاقد برق زير سووال مي برد ،ديدگاهي نادرست توصيف كرد وگفت:شبكه نيازمند رسيدگي مداوم است وبايد علاوه برحفظ ونگهداري،فرسودگي وافت ولتاژ آن برطرف شود كه متاسفانه به جهت كمبود مالي تاكنون محقق نشده است.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات